Algemene Voorwaarden 123 Afslankprogramma™

Het 123 Afslankprogramma™ is onderdeel van het bedrijf Dutchfellas!

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die wij met het 123 Afslankprogramma™ en met jou (de consument) sluiten. We hebben ons best gedaan om onze algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk op te stellen en te presenteren. Mocht je toch nog vragen hebben, neem dan gerust even contact met ons op.
 

Inhoud

1. Definities
2. Toepasselijkheid
3. Even voorstellen
4. Wat wij aanbieden
5. De overeenkomst
6. Niet tevreden?
7. Plichten van de consument tijdens de bedenktijd
8. Herroeping en de eventuele kosten daarvan
9. Onze verplichtingen bij herroeping
10. Uitsluiting herroepingsrecht
11. De prijs
12. Nakoming van de overeenkomst
13. Levering en uitvoering
14. Betaling
15. Heb je een klacht?
16. Geschillen
17. Aanvullende of afwijkende bepalingen
18. Afslank Garantie (Premium Pakket)
19. Risico en Aansprakelijkheid
20. Testimonials


1. Definities

Om deze algemene voorwaarden beter leesbaar te maken, hebben we hieronder een lijst met definities opgenomen.
 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij jij producten en/of digitale inhoud verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken en/of digitale inhoud door Dutchfellas worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Dutchfellas;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen jij gebruik kan maken van jouw herroepingsrecht;
 3. Consument: jij, de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat jou of Dutchfellas in staat stelt om informatie die persoonlijk gericht is, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid die jij als consument hebt om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: dat zijn wij. De natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Dutchfellas en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als jij ter zake van jouw bestelling geen herroepingsrecht hebt;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van het 123 Afslankprogramma™ en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen jou (de consument) en Dutchfellas.

3. Even voorstellen

Dutchfellas is gevestigd aan de Kuyperstraat 61  3601 VD te Maarssen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 66842824 en met BTW-nummer NL1779.48.188.B02. Dutchfellas is per e-mail te bereiken op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je kunt ons natuurlijk ook gewoon even bellen. Dit kan op werkdagen (ma t/m vr) tussen 10:00 - 12:00 en 13:30 - 17:00 te bereiken op 06-51155921.

4. Wat wij aanbieden

 1. Op onze website 123 Afslankprogramma™ bieden wij zowel digitale producten (zoals e-Books of membership accounts) als fysieke producten aan. Alles wat wij op onze site aanbieden, duiden wij gezamenlijk aan als het aanbod.
 2. Het aanbod bevat altijd een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of digitale inhoud. Wij stellen deze omschrijving altijd met grote zorg op, zodat jij als consument op basis van voldoende details een goede beoordeling van het aanbod kunt maken. Wanneer wij een afbeelding van ons aanbod op de website vertonen, kun je er vanuit gaan dat dit een waarheidsgetrouwe weergave van ons aanbod is. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Dutchfellas echter niet.
 3. Indien ons aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of wanneer er bepaalde voorwaarden voor gelden zullen we dit altijd nadrukkelijk vermelden.
 4. Bij elk aanbod geven wij duidelijke informatie zodat het voor jou als consument helder is wat de rechten en verplichtingen zijn die gelden wanneer je het aanbod aanvaard.

5. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij als consument het aanbod aanvaard en aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.
 2. Nadat jij als consument het aanbod door bestelling via de website hebt aanvaard, ontvang je van ons een bevestiging per e-mail. Zolang je nog geen bevestiging hebt ontvangen kun je de overeenkomst ontbinden.
 3. Bij het aangaan van de overeenkomst laat je persoonlijke en betaalgegevens achter zowel op onze website dan wel op de website van onze betalingsprovider. Wij en onze partners behandelen deze gegevens met zorg en hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen zodat je jouw gegevens veilig aan ons kunt verstrekken.
 4. Bij levering van onze digitale en niet digitale producten en diensten ontvang je van ons de volgende informatie in een bevestiging e-mail:
 5. het telefoonnummer en e-mail van onze klantenservice, waar je met eventuele vragen en klachten terecht kunt;
 6. de prijs inclusief alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

6. Niet tevreden?

Bij producten:
 1. Je mag als consument de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Wij willen uiteraard graag weten waarom je het product toch niet wilt hebben. En zullen je hier naar kunnen gaan vragen. Je bent echter niet verplicht om een reden op te geven.
 2. De hierboven in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat jij als consument, of degene die door jou vooraf is aangewezen (maar niet de vervoerder is), het product heeft ontvangen.
  Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 3. Als consument kun jij ook een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Wij willen uiteraard graag weten waarom je het product toch niet wilt hebben. En kunnen je hier naar vragen. Je bent echter niet verplicht om een reden op te geven.
 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 5. Als consument dient u er rekening mee te houden dat u bij een aanvraag van herroeping, maximaal twee maal een half uur mag inloggen voor onze online afslankprogramma. Dit om te bekijken of u uw aankoop wilt behouden. Doet u meerdere keren of langer inloggen. Dan heeft u geen recht meer op uw herroepingsplicht of restitutie van uw aankoop. Dit omdat u dan als actieve gebruiker, van ons online afslankprogramma wordt gezien.
 6. Bij onze Online producten bent u de rechtsgeldige gebruiker. En wordt uw IP adres geregistreerd. Hiermee kunnen wij u monitoren dat u, en alléén u de rechtsgeldige gebruiker bent. Blijkt uit onze gegevens dat er meerdere IP Adressen gebruikt worden, om uw account te gebruiken, of om in te loggen met uw account. Kunnen wij dit gaan zien als fraude. Waardoor u geen recht meer heeft op restitutie. En kunnen/mogen wij uw account annuleren.
 7. Indien wij hebben nagelaten om na uw aanvraag voor herroeping, jou als consument de wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet hebben verstrekt, loopt de bedenktijd af. Twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 8. Indien wij de jou in het voorgaande lid bedoelde informatie hebben verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, dan verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop jij die informatie hebt ontvangen.


7. Plichten van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal jij als consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Of bij een online product/programma met uw inlog gegevens. En handelt zoals in lid 6.5 en 6.6 is omschreven gaan er vanuit dat je het product zal hanteren en inspecteren zoals je dat in de winkel zou doen.
 2. Je bent als consument alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan hierboven in lid 1 is toegestaan.
 3. Onze Online programma's (Memberships of E-books) mogen niet gedeeld worden met andere niet betalende gebruikers. U en alléén u bent daar verantwoordelijk voor. Signaleren wij dit, dan kunnen er eventueel tegen u gerechtelijke stappen ondernomen gaan worden.

8. Herroeping en de kosten daarvan

 1. Als je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, meldt je dit aan ons binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij sturen  u vervolgens het daarvoor bedoelde formulier voor herroeping. Of een link naar deze.
 2. U dient dit snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, stuur jij als consument het product terug, of overhandig je dit aan (een gemachtigde van) Dutchfellas. Dit hoeft niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen of uw account te annuleren. Voor het terugzenden geldt in elk geval dat dit binnen de bedenktijd van 14 dagen moet gebeuren.
 3. Je zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in originele staat en verpakking, en conform door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.
 5. Als consument draag je de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Wanneer wij niet hebben gemeld dat jij deze kosten moet dragen of als wij aangeven de kosten zelf te dragen, hoeft de jij de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Jij draagt als consument geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 7. je voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 8. je niet hebt erkend jouw herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 9. Dutchfellas heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 10. Als jij gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

9. Onze verplichtingen bij herroeping

 1. Indien wij melding van herroeping door jou, als consument, op elektronische wijze mogelijk maken, sturen wij na ontvangst van deze melding zo spoedig mogelijk een ontvangst bevestiging.
 2. Wij vergoeden zo snel mogelijk alle betalingen, inclusief excl. de eventuele leveringskosten die wij in rekening hebben gebracht voor het geretourneerde product en in elk geval binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de jij ons de herroeping meldt. Tenzij wij aanbieden het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot jij als consument aantoont dat je het product hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat jij hebt gebruikt, tenzij jij instemt met een andere methode. Voor de terugbetaling draag jij geen kosten.
 4. Als jij als consument hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Dutchfellas de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

10. Uitsluiting herroepingsrecht

Je verliest het recht op herroeping wanneer wij duidelijk bij aanbod en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst vermelden dat de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager is uitgesloten van het herroepingsrecht, en:

 1. wij de uitvoering aanvangen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van jou als consument;
 2. en je hebt verklaard dat je hiermee je herroepingsrecht verliest.

11. De prijs

 1. Wij verhogen de prijzen van onze producten nooit gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behalve wanneer er wijzigingen ontstaan in de toepasselijke btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien wij dit afgesproken hebben en:
 4. de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 5. jij als consument de bevoegdheid hebt de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 6. Alle prijzen op onze website zijn inclusief btw.

12. Nakoming van de overeenkomst

 1. Dutchfellas staat er voor in dat de producten en/of (online) diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

13. Levering en uitvoering

 1. Dutchfellas zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres/e-mail adres dat jij aan ons hebt opgegeven bij de bestelling.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zullen wij geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij wij een andere leveringstermijn met jou hebben afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk 30 dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst een bericht. Je hebt dan in elk geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zullen wij het bedrag dat jij al hebt betaald zo snel mogelijk terugbetalen.
 5. Dutchfellas draagt het risico van beschadiging en/of vermissing van producten tot het moment van bezorging bij jou of een vooraf aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij wij daar uitdrukkelijk andere afspraken over gemaakt hebben. anders is overeengekomen.

14. Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de door jou verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of wanneer er geen bedenktermijn geldt binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, start deze termijn nadat jij de bevestiging van de overeenkomst hebt ontvangen.
 2. Als consument heb je de plicht om onjuistheden in de door jou opgegeven of vermelde betaalgegevens direct aan ons te melden.
 3. Indien jij niet tijdig aan jouw betalingsverplichting(en) voldoet, ben je, nadat je door Dutchfellas gewezen bent op de te late betaling en wij jou een termijn van 14 dagen hebben gegund om alsnog aan deze betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14 dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Dutchfellas kan ten voordele van jou als consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

15. Heb je een klacht?

 1. Dutchfellas heeft een klachtenprocedure. Heb je een klacht, mail die dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wij zullen jouw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat jij de gebreken hebt geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven aan ons worden gemaild op het bovenstaande e-mailadres.
 3. Klachten worden door ons binnen 14 dagen behandeld.
 4. Als consument dien jij Dutchfellas 4 weken de tijd te geven om de klacht op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

16. Geschillen

Laten we hopen dat er nooit geschillen ontstaan, maar mocht dat nu toch gebeuren, dan geldt dat op overeenkomsten tussen Dutchfellas en jou en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, uitsluitend Nederlands recht van toepassing is.

17. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende en/of van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door jou op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en per e-mail of aangetekende post terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: [naam ondernemer]
[geografisch adres ondernemer]
[telefoonnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
 
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*
 
Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
 

18. Afslank Garantie (Premium Pakket

Wij als afslank aanbieder hanteren een afslank garantie voor onze deelnemers die gekozen hebben voor het Afslankprogramma Premium pakket. Maar wat houd onze afslank garantie dan precies voor u als gebruiker van ons afslankprogramma dan precies in.
 
1. Wanneer u ons premium pakket heeft aangeschaft en er 30 dagen op de juiste manier mee aan de slag bent gegaan. En minimaal gebruik heeft gemaakt van de 2 online coaching momenten. Dan kunt u op basis van artikel 7, 8, 9 en 10 in deze algemene voorwaarden. Restitutie aanvragen. Tot 30 dagen na aanmelding van ons premium programma. En is dus de 14 dagen termijn verlengt naar 30 dagen.
2. Uiteraard kan onze voedingsdeskundige misschien nog (kosteloos) een extra coaching moment kunnen gaan inplannen, om te bekijken wat er eventueel nog veranderd kan gaan worden. Om u alsnog met succes gewicht te kunnen laten verliezen. Indien dit het geval is, dan kan de verloop termijn van 30 dagen telkens met een week worden verlengd. En heeft u alsnog aanspraak op restitutie van uw aankoop bedrag!
 

19. Risico en aansprakelijkheid 

a. Het beoefenen van sport in combinatie met onze workouts kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of één van onze cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van het 123 Afslankprogramma is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
b. 123 Afslankprogramma.nl of de beheerder Dutchfellas. Aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
c. Het 123 Afslankprogramma bevat noten, granen, gluten en melk producten. Wij hebben dan ook géén rekening gehouden met allergieën die eventueel bij u als deelnemer van toepassing kunnen zijn. Mocht u een allergische reactie ondervinden. Dan aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, als gevolg van een allergische reactie van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.
d. De deelnemer zal het 123 Afslankprogramma of de beheerder Dutchfellas vrijwaren voor alle uitspraken van derden ten deze.
 

20. Testimonials

Als de Testimonials op onze website zijn van echte mensen die het 123 Afslankprogramma™ volgen of gevolgd hebben. Enkel kunnen de namen i.v.m. Privacy redenen zijn veranderd of aangepast!

Het 123 Afslankprogramma™ is een online kennis platvorm. Dat iedereen in Nederland en België, de mogelijkheid geeft. Om op een verantwoorde manier 2 tot 8 kilo te kunnen gaan afvallen. In slechts 2 - 4 weken!

KvK nr. 66842824 Copyrights 2016 - 2017 by Dutchfellas Personal Training.